AML FORMULÁŘ (krok 1 ze 2)

Dotazník slouží jako podklad pro identifikaci a kontrolu klienta, kterou je Mgr. František Kubečka, LL.M. jako povinná osoba dle zákona č. 253/2008 Sb., povinna provést před realizací advokátní úschovy a při realitním obchodu.

Vyplněním a odesláním formuláře berete na vědomí, že údaje zadané do dotazníku jsou shromažďovány pouze pro účely plnění povinností Mgr. Františka Kubečky, LL.M. advokáta jako povinné osoby dle zákona č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon).

Vyplněním dotazníku nedáváte souhlas k využití zadaných informací a osobních údajů k jinému účelu, než výše jmenovanému. 

Odpovědi na Vaše otázky jsou zabezpečeným způsobem uloženy ke zpracování správci údajů, kterým je Mgr. František Kubečka, LL.M. advokát


Definice "PEP" - politicky exponované osoby

Za politicky exponovanou osobou se považují osoby v tomto postavení:

a) osoba ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména: hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,

b) fyzická osoba, která je

 • osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
 • společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a),
 • nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a),
 • skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Zprostředkovaná identifikace: Ověření identity bez nutnosti osobní přítomnosti

Zprostředkovaná identifikace představuje alternativní způsob ověření identity klienta v situacích, kdy se klient nemůže osobně dostavit k dané povinné osobě. 

Mezi povinné osoby patří:

 • Banky
 • Spořitelní a úvěrová družstva
 • Finanční instituce (např. investiční společnosti, platební instituce)
 • Poskytovatelé leasingu, záruk, úvěrů nebo peněžních půjček
 • Pojišťovny
 • Směnárny
 • Kasina
 • Obchodníci s nemovitostmi
 • právní profese
 • Bazary a zastavárny
 • Jakýkoliv podnikatelský subjekt před uskutečněním obchodu mimo obchodní vztah, pokud dosáhne hodnoty nad 15 000 EUR, v rámci obchodního vztahu, pokud dosáhne hodnoty nad 10 000 EUR.

Zprostředkovanou identifikaci poskytují:

 • advokáti (prostřednictvím mikro-transakce)
 • místa CzechPoint a krajské úřady, nebo obecní úřady s rozšířenou působností

Tento formulář je univerzální pro všechny účastníky - fyzické osoby, bez vazby na konkrétní případ.

Vyplňování dotazníku můžete kdykoliv přerušit a zavřít okno prohlížeče. Tím však dojde k vymazání zadaných dat z paměti prohlížeče. Dokud formulář neodešle stisknutím tlačítka ODESLAT na jeho konci, zadané informace se neuloží a nikam se neodešlou. 


Prosím, vyplňte pravdivě následující informace o své osobě. Účastní-li se obchodu více osob na jedné straně, je třeba, aby tento dotazník samostatně vyplnila každý zúčastněná osoba.

Rozsah a druh otázek definuje AML zákon. Je mou povinností zjišťovat tyto citlivé údaje, jako zdroj finančních prostředků, či politickou exponovanost.